Forsiktighetsregler

BETONG ER ETSENDE OG MAN SKAL UTVISE FORSIKTIGHET VED KONTAKT MED HUD ELLER ØYNE. HOVEDREGELEN ER Å SKYLLE MED RIKELIG MENGDER VANN!

Fersk betong er ett etsende materiale som irriterer huden og kan gi alvorlig øyeskade. Man skal også være oppmerksom på at betong etser om man får det på klær/sko og fuktighet trenger igjennom. Langvarig hudkontakt kan forårsake sår. Bruk vanntette hansker og egnede sko og arbeidstøy under arbeid med fersk betong. Vask tilsølt hud grundig i lunket vann og bruk fuktighetskrem. Ved kraftige etseskader, kontakt lege. Får man betong i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.